Warunki

W przypadku zakupu towarów lub usług od firmy Color Confidence w ramach prowadzonej działalności, nabywcy nie obowiązują poniższe warunki, wówczas stosunki z firmą Color Confidence podlegać będą warunkom handlowych firmy Color Confidence. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z warunkami handlowymi firmy Color Confidence.

Zwracamy szczególną uwagę na postanowienia punktu 11.

  1. Interpretacja
    1. W niniejszych warunkach zastosowanie mają następujące definicje:

     „Color Confidence”: Spółka Typemaker Limited występująca pod nazwą handlową Color Confidence, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 2850281, z siedzibą pod adresem Spectrum Point,164 Clapgate Lane, Birmingham, B32 3DE;

     „Umowa”: wszelka umowa pomiędzy Color Confidence a Nabywcą dotycząca sprzedaży i zakupu Towarów lub Usług, obejmująca niniejsze warunki;

     „Towary”: wszelkie towary dostarczane Nabywcy przez Color Confidence zgodnie z Umową; „Usługi”: wszelkie usługi realizowane przez Color Confidence na rzecz Nabywcy zgodnie z Umową;

     „dni robocze”: od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Anglii i Walii;

     „pismo” obejmować będzie transmisje faksu i wiadomości e-mail;

     „Nabywca”: osoba dokonująca zakupu Towarów lub Usług od Color Confidence.

   1. Nagłówki poszczególnych warunków nie mają wpływu na ich interpretację.
  2. Zastosowanie warunków

   1. Umowa opierać się będzie na niniejszych warunkach. Odstępstwo od warunków możliwe będzie wyłącznie po wyrażeniu zgody na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Color Confidence.
   2. Każde zamówienie Towarów lub Usług przez Nabywcę od Color Confidence stanowi ofertę zakupu Towarów lub Usług zgodnie z niniejszymi warunkami złożoną przez Nabywcę.
   3. Zamówienie złożone przez Nabywcę zostanie uznane za zaakceptowane przez Color Confidence w momencie wysłania Nabywcy Towaru albo rozpoczęcia świadczenia Usług. Do tego czasu pomiędzy Nabywcą a Color Confidence nie istnieje prawnie wiążąca umowa. Wszelkie potwierdzenie zamówienia przesłane Nabywcy przez Color Confidence stanowi wyłącznie potwierdzenie otrzymania zamówienia.
  3. Prawo do odstąpienia

    1. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w dowolnym momencie w ciągu czternastu dni roboczych od dnia zawarcia Umowy albo otrzymania Towarów (obowiązuje późniejszy z tych terminów).
    2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje jeśli:
     1. 2.1 świadczenie Usług rozpoczyna się za zgodą Nabywcy przed upływem okresu odstąpienia wynoszącego czternaście dni roboczych albo
     2. 2.2. zamówienie dotyczy nagrań audio albo wideo albo oprogramowania komputerowego, które nie zostało rozpakowane.

    1. Aby odstąpić od Umowy, Nabywca zobowiązany jest przesłać pisemne powiadomienie Color Confidence pocztą, faksem albo pocztą e-mail. Nabywca zobowiązany jest także niezwłocznie zwrócić Towary do Color Confidence, w niezmienionym stanie i na koszt i ryzyko Nabywcy. Nabywca ma prawny obowiązek zachować należytą dbałość o Towary w okresie ich posiadania. Niespełnienie tego obowiązku uprawnia Color Confidence do dochodzenia odszkodowania od Nabywcy.
    2. Aby usprawnić odstąpienie od Umowy, zalecamy skontaktowanie się z Color Confidence przed odstąpieniem od Umowy w celu uzyskania numeru potwierdzenia zwrotu, który należy podać na opakowaniu, w którym zwracane są Towary. Żadne z postanowień pkt 3.4 nie ogranicza środków określonych w pkt 3.3, zgodnie z którym możliwe jest odstąpienie od Umowy.
    3. Po powiadomieniu Color Confidence o odstąpieniu od Umowy, w ciągu 30 dni Color Confidence zwróci Nabywcy kwotę wpłaconą albo pobraną z rachunku kredytowej z tytułu nabycia Towarów lub Usług.
    4. Żadne z niniejszych postanowień nie wpływa na prawa ustawowe Nabywcy.
   1. Opis

    1. Ilość i opis (ewentualnych) Towarów lub Usług zgodne będą z potwierdzeniem zamówienia wystawionym przez Color Confidence.
    2. Wszelkie opisy albo ilustracje zawarte w katalogach, broszurach Color Confidence, albo na niniejszej stronie internetowej, są wydawane i publikowane w wyłącznym celu przybliżenia Towarów lub Usług i nie stanowią części Umowy, chyba że Nabywca dokonuje zakupu Usług opisanych jako świadczone przez określony czas, który stanowić będzie część Umowy.
   2. Dostawa Towarów
    1. Towary zostaną dostarczone na adres podany Color Confidence przez Nabywcę podczas składania zamówienia.
    2. Color Confidence nie ponosi odpowiedzialności za straty ani szkody poniesione przez Nabywcę z tytułu opóźnienia dostawy po wysyłce Towarów.
    3. Color Confidence zobowiązuje się nieodpłatnie naprawić albo wymienić Towary uszkodzone albo zagubione w transporcie, o ile dostawę realizował przewoźnik firmy, pod warunkiem, że Nabywca powiadomi Color Confidence na piśmie o takim uszkodzeniu albo utracie w ciągu 7 dni od daty faktury Color Confidence.
   3. Świadczenie Usług
    1. Świadczenie Usług odbywać się będzie w miejscu i o godzinie (godzinach) określonych na niniejszej stronie internetowej albo w innych miejscach i godzinie (godzinach) uzgodnionych pomiędzy Color Confidence a Nabywcą.
    2. Zakres Usług jest dokładniej opisany na niniejszej stronie.
    3. Nabywca zobowiązany jest podjąć wszelkie kroki niezbędne do zapewnienia, że Color Confidence wykona Usługi w terminie.

   1. Własność intelektualna

    1. Wszelka własność intelektualna opracowana albo wytworzona przez Color Confidence w toku świadczenia Usług stanowić będzie własność Color Confidence, przy czym Color Confidence udziela Nabywcy niewyłącznej licencji na użytkowanie tej własności intelektualnej wyłącznie do celów, o których Color Confidence powiadamiać będzie okresowo Nabywcę.
   2. Cena

    1. Cena Towarów albo Usług zgodna będzie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej Color Confidence w dniu wysyłki Towarów albo rozpoczęcia świadczenia Usług.
    2. Podatek od towarów i usług, koszty dostawy i ewentualne opłaty celne i cła importowe, a także koszty podróży służbowej (o ile dotyczy w przypadku Usług), doliczone zostaną do całkowitej kwoty należności i poniesione będą przez Nabywcę.

   1. Płatność

    1. Data zawarcia Umowy stanowić będzie termin płatności ceny Towarów lub Usług. Waluta płatności określona zostanie zgodnie z poniższą tabelą:

     Lokalizacja sklepu internetowego

     Waluta płatności

     Wielka Brytania

     Funt szterling

     Stany Zjednoczone

     Dolar amerykański

     Dowolny kraj w strefie euro

     Euro

     Polska

     Złoty

     Dowolny kraj w obszarze nie podanym powyżej

     Euro

     Nr VAT UE: GB 443 5834 42

     Nr VAT UE: PL 526 309 7258

     Nr VAT UE: DE 293 467 119

     Nr VAT UE: FR 368 2481 0311

    2. W przypadku braku terminowej płatności należności na rzecz Color Confidence Nabywca narusza postanowienia Umowy, a Color Confidence przysługuje prawo do niezwłocznego rozwiązania Umowy i dochodzenia odszkodowania.
    3. Płatność zostanie uznana za otrzymaną po uznaniu rachunku Color Confidence.
    4. Wszelkie płatności należne Color Confidence na mocy Umowy stają się natychmiast wymagalne po rozwiązaniu Umowy, niezależnie od innych postanowień.

   1. Gwarancja

    1. Color Confidence gwarantuje, że:
     1. 1.1 w momencie dostawy i w okresie kolejnych 12 miesięcy Towary będą zadowalającej jakości w rozumieniu Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. oraz
     2. 1.2 świadczyć będzie Usługi z zachowaniem należytej staranności.
    2. Powyższa gwarancja nie dotyczy wad Towarów wynikających ze zużycia, umyślnego uszkodzenia, wypadku, zaniedbania Nabywcy albo innej strony trzeciej, użytkowania Towarów przez Nabywcę niezgodnie z zaleceniami Color Confidence, nieprzestrzegania instrukcji Color Confidence przez Nabywcę albo wszelkich zmian i napraw wykonanych przez Nabywcę bez pisemnej zgody Color Confidence.
    3. Oprócz tego, Color Confidence dołoży starań w celu przeniesienia na Nabywcę wszelkich rękojmi i gwarancji udzielonych na rzecz Color Confidence przez producenta Towarów.

   1. Ograniczenie odpowiedzialności

    1. ZWRACAMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA POSTANOWIENIA PUNKTU 11. ŻADNE Z NINIEJSZYM POSTANOWIEŃ NIE WYKLUCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI COLOR CONFIDENCE Z TYTUŁU ŚMIECI ALBO OBRAŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZANIEDBANIA ALBO ŚWIADOMEGO WPROWADZENIA W BŁĄD.
    2. Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIENIA 11.1, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ COLOR CONFIDENCE Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO (W TYM ZANIEDBANIA ALBO NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH), WPROWADZENIA W BŁĄD, REKOMPENSATY ALBO W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCA ZE ŚWIADCZENIA ALBO ZAMIARU ŚWIADCZENIA USŁUG OGRANICZONA BĘDZIE DO CENY NALEŻNEJ Z TYTUŁU USŁUG ZGODNIE Z UMOWĄ, W DOWOLNYM ROKU.

   1. Cesja

    1. Color Confidence może dokonać cesji Umowy w całości albo w części na dowolną osobę albo spółkę.
    2. Nabywcy nie przysługuje prawo dokonania cesji Umowy w całości ani w części bez uprzedniej zgody Color Confidence wyrażonej na piśmie.

   1. Postanowienia ogólne

    1. Prawa albo środki prawne przysługujące Color Confidence na mocy niniejszej Umowy pozostają bez uszczerbku dla innych uprawnień Color Confidence wynikających z Umowy lub innych.
    2. Color Confidence nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy z tytułu opóźnienia albo niewykonania dowolnego zobowiązania dotyczącego Towarów albo Usług, o ile opóźnienie albo niewykonanie spowodowane było wystąpieniem siły wyższej, działaniami wojennymi, aktem terroryzmu, awarią zasilania albo inną przyczyną pozostającą poza uzasadnioną kontrolą Color Confidence.
    3. Strony Umowy nie zamierzają poddawać żadnego z postanowień Umowy egzekucji na mocy Ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 roku przez osobę inną niż strona Umowy.
    4. Niniejsza Umowa podlega prawu angielskiemu, wszelkie spory rozstrzygane będą wyłącznie przez sądy angielskie.
    5. Niniejsze warunki sporządzono w języku angielskim. W przypadku tłumaczenia warunków na inny język, wersja angielska uważana będzie za rozstrzygającą.

   1. Promocje

    1. W celu obniżenia kosztu produktu dla klienta, regularnie oferujemy bezpłatną dostawę w ramach promocji.

     Wystarczy złożyć zamówienie, a koszt wysyłki zostanie automatyczny potrącony z całkowitej kwoty.

     Obowiązują następujące wyjątki:
     • 1.1 Wszystkie produkty, których waga przekracza 5 kg. Obejmuje to większość monitorów i drukarek. Koszty transportu podane zostaną na stronie płatności.
     • 1.2 Niektóre delikatne produkty (np. świetlówki) są wyłączone z uwagi na szczególne wymogi dostawy. Koszty transportu podane zostaną na stronie płatności.
    2. O ile nie określono inaczej, zamówienia od dystrybutorów nie podlegają promocji.
    3. O ile nie określono wyraźnie inaczej, promocyjna bezpłatna dostawa dotyczy wyłącznie Wielkiej Brytanii i Europy.
    4. Do bezpłatnej dostawy uprawnione będą wyłącznie zamówienia złożone w okresie obowiązywania promocji (w tym zamówienia na produkty niedostępne). W innych okresach obowiązywać będą standardowe koszty dostawy.

  1. Polityka w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

   1. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE) to inicjatywa UE zmierzająca do ochrony środowiska poprzez ograniczenia ilości sprzętu elektrycznego, w tym komputerów, serwerów, drukarek, laptopów i innych produktów elektronicznych trafiających na wysypiska śmieci. Jeśli na towarach widnieje ten symbol, oznacza to, że produkt ten sklasyfikowany został jako sprzęt elektryczny i elektroniczny i nie wolno go utylizować z odpadami ogólnymi.
   2. Nasz numer rejestracyjny producenta: WEE/HH1515VU.
  © 2017 Color Confidence

  Pokaż ceny bez VATPokaż ceny z VAT